Ochrana osobních údajů


1. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je POLYSAN s.r.o., IČ 27114163 se sídlem Nesměřice 52, 285 22 Zruč nad Sázavou (dále jen: "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Nesměřice 52, 285 22 Zruč nad Sázavou
  e-mail: info@polysan.net
  telefon: +420 327 585 981
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, telefon, e-mailovou adresu, lokační údaje nebo síťový identifikátor (IP adresu).
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává pouze běžné osobní údaje, které jste mu sám/sama poskytl/a. V konkrétních případech může jít zejména o návštěvu našich webových stránek, vyplnění kontaktního formuláře, v souvislosti s realizací služby, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky.


3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem je Váš souhlas. Účelem je zpracování požadavku zákazníka a zaslání odpovědi e-mailem, popř. jeho kontaktování telefonicky.
 2. Zákonným důvodem je oprávněný zájem správce. Účelem je měření návštěvnosti (Google Analytics), odhalování chyb serveru a prevence útoků na server (provozovatel webhostingových služeb).
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


4. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení požadavku, popř. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů. Poté správce osobní údaje vymaže, není-li jejich zpracování založeno na jiném právním titulu.


5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na poskytnutí informací o nabízeném zboží a službách (pověřené osoby správce),
  • zajišťující služby provozování webových stránek (spol. ProfiHOSTING s.r.o.) a další služby v souvislosti s jejich provozem (spol. Google LLC).
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé služeb souvisejících s provozem webových stránek (měření návštěvnosti Google Analytics).


6. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 1 odst. 2 těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zámků, hesel a antivirového programu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


8. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním dotazu z kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


© 1996-2018 POLYSAN s.r.o., Všechna práva vyhrazena.   |   Ochrana osobních údajů
Veškeré texty a fotografie jsou majetkem společnosti POLYSAN s.r.o. a nemohou být použity bez předchozího povolení společnosti. Polysan s.r.o. nenese odpovědnost za případné chyby. Informace uvedené na těchto stránkách podléhají změnám bez předchozího upozornění.